یک عاشقانه ی شدیدا دردناک ... دو لیتر آبغوره چلوندم ... صبح بیدار شم وزغ همسایه منو با مادرش اشتباه می گیره!

نتیجه اخلاقی: یا نبینید این فیلم رو ... یا اگر اصرار دارید ببینید صبحی، وسط روزی، عصری، نهاااایتش غروب ببینید.

ندیدنشو (!) به دوستانی که بین اطرافیانشون عزیز مبتلا به سرطان دارن، اکیدا توصیه میکنم.


پ.ن:

خدا کنه تن هیچ عاشقی به ناز طبیبان نیازمند مباد...